STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół
i Wychowanków
Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku
DLA DOBRA

posROZDZIAŁ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół  nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych mających na celu dobro młodego człowieka.
 2. Naczelną misją Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów i absolwentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych w podejmowaniu samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „STOWARZYSZENIE – DLA DOBRA”.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik, ul. Małachowskiego 145.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić  obrady  w siedzibie oraz poza jej miejscem, w czasie konferencji i szkoleń wyjazdowych,  na terenie całego kraju.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami  kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną  i jest powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Władze Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania

§ 4.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich  spraw.

ROZDZIAŁ 2 – CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

 1. Cele Stowarzyszenia:
  1. wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku
  2. propagowanie zdrowego stylu życia
  3. wspieranie w funkcjonowaniu osób z dysfunkcjami  oraz pomoc ich rodzinom
  4. wspieranie aktywności zawodowej absolwentów placówki
  5. prowadzenie rejestru absolwentów
  6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zwłaszcza w zakresie    inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, prozdrowotnych i charytatywnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych.
  7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  8. Działalność na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
  9. Promocja i organizacja wolontariatu.
  10. Działalność charytatywna.
  11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i osób niepełnosprawnych.
  12. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  13. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, z otwarciem na inne kraje i narodowości.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz sportowo – rekreacyjnej
  2. Wydawanie książek, czasopism,  broszur związanych z celami Stowarzyszenia
  3. Organizowanie imprez   rekreacyjnych, olimpiad i konkursów, a także różnych form wypoczynku i opieki, w tym wycieczek dla uczniów szkoły.
  4. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
  5. Tworzenie i wspieranie jednostek  zapewniających posiłki, pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.
  6. Podejmowanie działalności wspierającej zatrudnienie absolwentów.
  7. Tworzenie i wspieranie warsztatów oraz zakładów aktywizacji zawodowej dla swoich podopiecznych.
  8. Podejmowanie innych form działalności dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, m.in. pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
  9. Prowadzenie działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności
  10. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz pomocy w zakresie opieki zdrowotnej dla uczniów i wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem zysków na  działalność pożytku publicznego.
 2. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
  1. Działalność usługową i szkoleniową ukierunkowaną na uczniów i absolwentów szkoły
    • Wydawanie książek – 58.11.Z
    • wydawanie wykazów oraz list, np. adresowych, telefonicznych – 58.12.Z
  2. Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z
    • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
    • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z
  3. Pozostałą działalność usługową gdzie indziej niesklasyfikowaną – 96.09.Z
  4. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z
  5. Działalność wspomagającą edukację – 85.60.Z
  6. Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną – 93.29.Z
  7. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną – 94.99.Z
  8. Działalność doradczą i szkoleniową zwiększającą możliwość zatrudnienia absolwentów
    • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
    • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z
    • Nauka języków obcych – 85.59.A
  9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  – 88.99.Z

ROZDZIAŁ 3 – CZŁONKOSTWO

§ 7.

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 8.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca cele i zadania Stowarzyszenia,  która przez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień statutu.
 2. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 9.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna jak również osoba prawna, która akceptuje statut Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 10.

 1. Członkowstwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom, które wniosły znaczny wkład w działalność Stowarzyszenia i urzeczywistniania jego zadań i celów statutowych, lub posiadają niekwestionowane zasługi na rzecz Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.
 2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
  Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
 3. Odwoływać się od decyzji Zarządu Walnego Zebrania Członków.
 4. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 12.

Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 11. pkt. 2-5.

§ 13.

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 4. Regularnie opłacać  składki.

§ 14.

 1. Członkostwo wygasa wskutek śmierci członka (z jego datą).
 2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek utraty praw publicznych.
 3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. zalegania z opłacaniem składek przez okres 1 rok,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. działania niezgodnego ze statutem Stowarzyszenia,
  5. utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną
 4. Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkom wykluczonym lub wykreślonym przysługuje prawo zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 1 miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 15.

Walne Zebranie Członków może pozbawić  godności Członka Honorowego, na wniosek Zarządu,  w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień statutu.

ROZDZIAŁ 4 – Władze Stowarzyszenia

§ 16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4  lata a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (quorum).
 5. We wszystkich sprawach personalnych, przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie tajne.
 6. Warunki ważności uchwał:5.1 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

Do ważności uchwał Walnego Zebrania odbywanego w pierwszym terminie    wymagana jest obecność 1/2 uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem rozwiązania Stowarzyszenia, które wymaga co najmniej 2/3 biorących udział w głosowaniu,
Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

5.2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów ważnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

5.3.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej 2 członków, w wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5.4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie tajnie.

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).
Uchwały Walnego Zabrania Członków w sprawie uchwalenia lub zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków w drugim terminie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w punkcie 2 i 5 są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej decyduje odpowiednio głos Prezesa lub Przewodniczącego.

§ 17.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  Walne Zebranie Członków zwołuje  Zarząd, co najmniej raz na rok, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum, Zarząd wyznacza drugi termin, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od pierwszego terminu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • Wybór i odwołanie członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej,
 • Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia w szczególności o zbywaniu i obciążaniu nieruchomości stanowiących majątek Stowarzyszenia.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich wpłat.
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i wprowadzanie w nim zmian,
 • Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,
 • Przyjęcie lub wykreślenie członka honorowego Stowarzyszenia
 • Rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku
 • Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

§ 18.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia, w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 20.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym, zaś członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

ZARZĄD

§ 21.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków. Na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz 1 lub 2 innych członków zarządu.

Do kompetencji  Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  Zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków.
  Uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.
  Gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem, z zastrzeżeniem § 17, pkt 3.
  Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie
  Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
  Powoływanie rad, komisji i sekcji specjalistycznych.
  Przyjmowanie i zwalnianie pracowników.

§ 22.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z opracowanym Regulaminem Pracy Zarządu po uprzednim jego przyjęciu przez Zarząd.

§ 23.

Uchwały Zarządu sprzeczne ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 24.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się od 1 do 3 członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać w stosunku pracy, zlecenia lub innym o podobnym charakterze.

§ 25.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, a do jego zadań należy w szczególności:

– kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

– ocena corocznych sprawozdań Zarządu i bilansu oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi

– przekazywanie Zarządowi wniosków pokontrolnych,

– przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia

– wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

– przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie Członków.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nadzorują Stowarzyszenie w sposób łączny.

§ 26.

Mandat Członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:

Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
Rezygnacji z mandatu.
Odwołania ze składu władz lub rozwiązania danej władzy.

§ 27.

Uzupełnienia w składzie władz w czasie trwania kadencji dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Dopuszcza się możliwość wymiany najwyżej ½ ilości osób pochodzących z wyboru, w trakcie trwania kadencji.

ROZDZIAŁ 5 – FUNDUSZE I MAJĄTEk

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne składniki majątkowe.

§ 29.

Fundusze Stowarzyszenia powstają:

  1. Ze składek członkowskich.
  2. Z przyjętych darowizn, spadków i zapisów.
  3. Z ofiarności publicznej i sponsoringu
  4. Z dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej)
  5. Z innych dochodów uzyskiwanych z działalności Stowarzyszenia.
  6. Z wpłat od uczestników przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 30.

 1. Stowarzyszenie lokuje pieniądze na koncie bankowym, w udziałach, akcjach i innych składnikach majątkowych.
 2. Operacje finansowe oraz majątek Stowarzyszenia są ewidencjonowane w księgowości według obowiązujących przepisów.
 3. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.

§ 31.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych i finansowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ 6 Tryb likwidacji Stowarzyszenia

 § 32.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na Walnym Zebraniu Członków specjalnie w tym celu zwołanym. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi być podjęta większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 7 postanowienia końcowe

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.